X

Xänorphica.

Xanthoudakis, Haris

Xenakis, Iannis

Xeres, Hurtado de.

Xhosa music.

Xian Xinghai [Hsien Hsing-hai]

Xiao.

Xiao, Shuxian [Hsiao, Shu-sien]

Xiao Erhua [Hsiao Erh-Hua]

Ximénez [Jiménez], José

Ximeno, Fabián Pérez

Xinda [Xindas, Xinta], Spyridon.

Xirimía [chirimía]

Xuares [Juárez], Alonso

Xu Boyun [Hsu Po-Yun]

Xu Changhui.

Xu Lixian

Xun.

Xu Shuya

Xylo-marimba.

Xylophone

Xylorimba [xylo-marimba, marimba-xylophone].

Xylosistron.

Xyndas [Xyntas, Xinda(s), Xinta(s)], Spyridon